Skip to main content
STT Tên ngắn Tên đầy đủ Ngày ban hànhsắp xếp biểu tượng Từ khóa Tình trạng của Việt Nam
1 Agreement for and Statute of the Special Court for Sierra Leone, 16 January 2002
Agreement for and Statute of the Special Court for Sierra Leone, 16 January 2002
16/01/2002
2 QUY CHẾ 4 QUY CHẾ RÔM VỀ TÒA ÁN HÌNH SỰ QUỐC TẾ
Rome Statute of the International Criminal Court
17/07/1998 Chưa gia nhập
3 QUY CHẾ 2 QUY CHẾ CỦA TÒA ÁN HÌNH SỰ QUỐC TẾ PHỤ TRÁCH NHỮNG NGƯỜI BỊ TRUY TỐ VỀ TỘI DIỆT CHỦNG VÀ CÁC VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG LUẬT NHÂN ĐẠO QUỐC TẾ THỰC HIỆN TRÊN LÃNH THỔ RUANĐA VÀ NHỮNG CÔNG DÂN RUANĐA BỊ TRUY TỐ VỀ TỘI DIỆT CHỦNG VÀ CÁC HÀNH VI ĐÓ THỰC HIỆN TRÊN
Statute of the International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwandan Citizens Responsible for Genocide and Ot
01/01/1994 Chưa gia nhập
4 QUY CHẾ 3 QUY CHẾ CỦA TÒA ÁN QUỐC TẾ VỀ RUANĐA 1994
STATUTE OF THE INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR RWANDA 1994
01/01/1994 Chưa gia nhập
5 QUY CHẾ 01 QUY CHẾ CỦA TÒA ÁN HÌNH SỰ QUỐC TẾ PHỤ TRÁCH XÉT XỬ CÁC CÁC NHÂN BỊ TRUY TỐ VỀ NHỮNG HÀNH VI VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG LUẬT NHÂN ĐẠO QUỐC TẾ XẢY RA TRÊN LÃNH THỔ NAM TƯ CŨ TỪ NĂM 1991
Statute of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991 (International Tribunal for the Former Yugoslavia)
01/01/1993 Chưa gia nhập
6 CÔNG ƯỚC 02 CÔNG ƯỚC VỀ KHÔNG ÁP DỤNG THỜI HIỆU TỐ TỤNG VỚI TỘI ÁC CHIẾN TRANH VÀ TỘI ÁC CHỐNG NHÂN LOẠI, 1968
http://www2.ohchr.org/english/law/warcrimes.htm
26/11/1968 Đã phê chuẩn, gia nhập
7 Principles of International Law Recognized in the Charter of the Nüremberg Tribunal and in the Judgment of the Tribunal, 1950.
Principles of International Law Recognized in the Charter of the Nüremberg Tribunal and in the Judgment of the Tribunal, 1950.
29/07/1950
8 CÔNG ƯỚC 03 CÔNG ƯỚC GIƠNEVƠ VỀ VIỆC ĐỐI XỬ VỚI TÙ BINH
Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War
12/08/1949 Chưa gia nhập
9 AFFIRMATION OF THE PRINCIPLES OF INTERNATIONAL LAW RECOGNIZED BY THE CHARTER OF THE NÜRNBERG TRIBUNAL
AFFIRMATION OF THE PRINCIPLES OF INTERNATIONAL LAW RECOGNIZED BY THE CHARTER OF THE NÜRNBERG TRIBUNAL
11/12/1946
10 Agreement for the prosecution and punishment of the major war criminals of the European Axis ("London Agreement")
Agreement for the prosecution and punishment of the major war criminals of the European Axis ("London Agreement")
08/08/1945
Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera