Skip to main content
STT Tên ngắn Tên đầy đủ Ngày ban hànhsắp xếp biểu tượng Từ khóa Tình trạng của Việt Nam
1 Chống tra tấn Công ước chống tra tấn
CAT
05/02/2015 Đã phê chuẩn, gia nhập
2 CRPD CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
13/12/2006 ký ngày 22/10/2007, người khuyết tật Đã ký, chưa phê chuẩn
3 OP-CRC-AC NGHỊ ĐỊNH THƯ KHÔNG BẮT BUỘC BỔ SUNG CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN TRẺ EM, VỀ VIỆC LÔI CUỐN TRẺ EM THAM GIA XUNG ĐỘT VŨ TRANG, 2000
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict
25/05/2000 Lôi cuốn trẻ em, Việt Nam phê chuẩn ngày 20/12/2001, xung đột vũ trang Đã phê chuẩn, gia nhập
4 OP-CRC-SC NGHỊ ĐỊNH THƯ KHÔNG BẮT BUỘC BỔ SUNG CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN TRẺ EM VỀ VIỆC BUÔN BÁN TRẺ EM, MẠI DÂM TRẺ EM VÀ VĂN HÓA PHẨM KHIÊU DÂM TRẺ EM, 2000
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography
25/05/2000 mại dâm trẻ em, Quyền trẻ em, văn hóa phẩm khiêu dâm, Việt Nam phê chuẩn ngày 20/12/2001 Đã phê chuẩn, gia nhập
5 CÔNG ƯỚC VỀ TRẢ CÔNG BÌNH ĐẲNG GIỮA LAO ĐỘNG NAM VÀ LAO ĐỘNG NỮ CHO NHỮNG CÔNG VIỆC CÓ GIÁ TRỊ NGANG NHAU, 1951
Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100)
07/10/1997 trả công bình đẳng, Việt Nam gia nhập ngày 7/10/1997 Đã phê chuẩn, gia nhập
6 CRC CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN TRẺ EM
Convention on the Rights of the Child
20/11/1989 ký 1/1990, phê chuẩn 20/2/1991, Quyền trẻ em Đã phê chuẩn, gia nhập
7 CEDAW CÔNG ƯỚC VỀ XÓA BỎ MỌI HÌNH THỨC PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ CHỐNG LẠI PHỤ NỮ, 1979
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
18/12/1979 công ước, ký ngày 27/11/1981, phân biệt đối xử, phê chuẩn 2/1982, phụ nữ Đã phê chuẩn, gia nhập
8 NGHỊ ĐỊNH THƯ 1 NGHỊ ĐỊNH THƯ (I) BỔ SUNG CÁC CÔNG ƯỚC GIƠNEVƠ NGÀY 12/8/1949 VỀ BẢO HỘ NẠN NHÂN TRONG CÁC CUỘC XUNG ĐỘT VŨ TRANG QUỐC TẾ
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts
08/06/1977 Việt Nam gia nhập 28/8/1981 Đã phê chuẩn, gia nhập
9 CÔNG ƯỚC VỀ TUỔI LAO ĐỘNG TỐI THIỂU, 1973
Minimum Age Convention, 1973 (No. 138)
26/07/1973 công ước 1973, tối thiểu, Việt Nam gia nhập ngày 24/6/2003, độ tuổi lao động Đã phê chuẩn, gia nhập
10 CESCR CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ VĂN HOÁ
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,
16/12/1966 công ước, kinh tế, văn hóa, VN gia nhập 24/9/1982, xã hội Đã phê chuẩn, gia nhập
Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera