Skip to main content
STT Tên đầy đủ Ngày ban hànhsắp xếp biểu tượng Từ khóa
1 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN NINH VÀ TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI
http://vietlaw.gov.vn/LAWNET/docView.do?docid=24497&type=html&searchType=fulltex...
12/07/2010 an toàn xã hội, bộ trưởng bộ công an, lĩnh vực an ninh, nghị định, Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, trật tự, xử phạt vi phạm hành chính
2 NGHỊ ĐỊNH Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
http://vietlaw.gov.vn/LAWNET/docView.do?docid=24313&type=html&searchType=fulltex...
21/04/2010 bộ luật dân sự, các tổ chức giáo hội, hoạt động, Luật Tổ chức Chính phủ, nghị định, quản lý hội, tổ chức
3 NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 97/2006/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2006 QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG HÌNH THỨC XỬ PHẠT TRỤC XUẤT THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
http://vietlaw.gov.vn/LAWNET/docView.do?docid=23130&type=html&searchType=fulltex...
13/02/2009 áp dụng hình thức xử phạt, Nghị định 15, sửa đổi bổ sung NĐ 97, thủ tục hành chính, trục xuất
4 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản
http://vietlaw.gov.vn/LAWNET/docView.do?docid=23117&type=html&searchType=fulltex...
10/02/2009 luật xuất bản, nghị định, sửa đổi bổ sung nghị định 111/2005
5 NGHỊ ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=578,33345598&_dad=portal&_schema=P...
17/04/2008 bộ nội vụ, chức năng, cơ cấu tổ chức, nghị định, nhiệm vụ, quyền hạn
6 Nghị định Về việc chuyển Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ vào Bộ Nội vụ
http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=578,33345598&_dad=portal&_schema=PORT...
08/08/2007 ban cơ yếu Chính phủ, ban thi đua, ban tôn giáo chính phủ, bộ nội vụ, khen thưởng, nghị định
7 NGHỊ ĐỊNH Quy định việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=578,33345598&_dad=portal&_schema=P...
15/09/2006 Luật Tổ chức Chính phủ, nghị định 97, Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, xử phạt trục xuất
8 NGHỊ ĐỊNH Về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá - thông tin
http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=578,33345598&_dad=portal&_schema=PORT...
06/06/2006 bộ luật dân sự, hoạt động văn hóa thông tin, Luật Báo chí, Luật Di sản văn hoá, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Tổ chức Chính phủ, luật xuất bản, nghị định, Pháp lệnh Quảng cáo, Pháp lệnh Thư viện, Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính
9 Nghị định của Chính phủ Số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản
26/08/2005 bộ văn hóa thông tin, luật xuất bản, nghị định 111/2005
10 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 22/2005/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 3 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
http://vietlaw.gov.vn/LAWNET/docView.do?docid=17852&type=html&searchType=fulltex...
01/03/2005 lễ hội tín ngưỡng, nghị định 22/2005, pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, trưởng ban tôn giáo chính phủ
Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera