Skip to main content

Báo cáo

Báo cáo của Chuyên gia độc lập về vấn đề quyền con người và tình trạng nghèo cùng cực, Magdalena Sepulveda Carmona

Tên tiếng Anh

Report of the Independent Expert on the question of human rights and extreme poverty - Mission to Viet Nam (A/HRC/17/34/Add.1)

Ngày ban hành

09/05/2011

Báo cáo của Chuyên gia độc lập về các vấn đề thiểu số

Tên tiếng Anh

Report of the independent expert on minority issues - Mission to Viet Nam (A/HRC/16/45/Add.2)

Ngày ban hành

24/01/2011

Kết luận quan sát của Uỷ ban về xóa bỏ phân biệt chủng tộc (tháng 3/2012)

Tên tiếng Anh

Committee on the Elimination of Racial Discrimination

Ngày ban hành

09/03/2012

Ủy ban Nhân quyền (HRC) Danh sách các vấn đề: Việt Nam. 18/10/2001; 2002: Kết luận quan sát của Ủy ban Nhân quyền (HRC): Việt Nam. 26/07/2002

Tên tiếng Anh

Ủy ban Nhân quyền (HRC) Danh sách các vấn đề: Việt Nam. 18/10/2001; 2002: Kết luận quan sát của Ủy ban Nhân quyền (HRC): Việt Nam. 26/07/2002

Ngày ban hành

26/07/2002
Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera