Skip to main content
STT Tên đầy đủ Ngày ban hànhsắp xếp biểu tượng Từ khóa
1 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 10/07/2017
2 Bộ luật dân sự 2015 24/11/2015
3 Luật tổ chức chính quyền địa phương 19/06/2015
4 Luật tổ chức chính phủ 2015 19/06/2015
5 Luật tổ chức tòa án nhân dân 2014 24/11/2014
6 Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân 2014 24/11/2014
7 LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
http://vietlaw.gov.vn/LAWNET/docView.do?docid=24823&type=html&searchType=fulltex...
24/11/2010 luật bầu cử hội đồng nhân dân, sửa đổi bổ sung 2010
8 LUẬT NUÔI CON NUÔI
http://vietlaw.gov.vn/LAWNET/docView.do?docid=24407&type=html&searchType=fulltex...
17/06/2010 bộ công an, bộ lao động thương binh xã hội, bố mẹ nuôi, bộ ngoại giao, bộ tư pháp, gia đình, luật nuôi con nuôi, trẻ em mồ côi
9 LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT
http://www.vietlaw.gov.vn/LAWNET/docView.do?docid=24406&type=html
17/06/2010 bảo trợ xã hội, dạy nghề và đào tao, hỗ trợ người khuyết tật, kì thị, Luật người khuyết tật, phân biệt đối xử
10 LUẬT GIÁO DỤC 2009 (LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC)
http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=578,33345598&_dad=portal&_schema=PORT...
25/11/2009 chất lượng, chương trình giáo dục, hiến pháp Việt Nam, học phí, Luật giáo dục, nghị quyết 51, sửa đổi, thỉnh giảng, đào tạo
Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera