Skip to main content
STT Tên đầy đủ Ngày ban hànhsắp xếp biểu tượng Từ khóa
21 LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI
http://vietlaw.gov.vn/LAWNET/docView.do?docid=20512&type=html&searchType=fulltex...
29/11/2006 bảo trợ xã hội, luật bình đẳng giới, phân biệt đối xử, định kiến giới, định kiến xã hội
22 LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 2006
http://vietlaw.gov.vn/LAWNET/docView.do?docid=19798&type=html
29/06/2006 bảo hiểm, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tự nguyện, bắt buộc, bệnh nghề nghiệp, chế độ ốm đau, hưu trí, luật, luật bảo hiểm xã hội 2006, tai nạn lao động, thai sản, tiền lương cơ bản, tử tuất, xã hội
23 LUẬT PHÒNG CHỐNG HIV
http://www.vietlaw.gov.vn/LAWNET/docView.do?docid=19790&type=html&searchType=ful...
29/06/2006 biện pháp phòng chống, hội chứng suy giảm miễn dịch, luật phòng chống HIV, phòng chống HIV/AIDS
24 LUẬT ĐIỆN ẢNH
http://vietlaw.gov.vn/LAWNET/docView.do?docid=19788&type=html&searchType=fulltex...
29/06/2006 bộ văn hóa thông tin, kịch bản, luật điện ảnh 2006, phim, sản xuất phim, tác phẩm điện ảnh
25 LUẬT NHÀ Ở
http://vietlaw.gov.vn/LAWNET/docView.do?docid=18967&type=html&searchType=fulltex...
29/11/2005 luật nhà ở, nhà chung cư, quy hoạch, quyền sở hữu nhà, ủy quyền
26 LUẬT ĐẦU TƯ
http://vietlaw.gov.vn/LAWNET/docView.do?docid=18974&type=html&searchType=fulltex...
29/11/2005 dự án đầu tư, luật đầu tư, nghị quyết 51, vốn đầu tư, đầu tư gián tiếp, đầu tư trực tiếp
27 LUẬT DOANH NGHIỆP
http://vietlaw.gov.vn/LAWNET/docView.do?docid=18976&type=html&searchType=fulltex...
29/11/2005 luật doanh nghiệp
28 LUẬT GIÁO DỤC 2005
http://vietlaw.gov.vn/LAWNET/docView.do?docid=18361&type=html&searchType=fulltex...
14/06/2005 luật giáo dục 2005, người học, nhà giáo, nhà trường, phổ cập, văn bằng, đầu tư giáo dục
29 BỘ LUẬT DÂN SỰ (TRÍCH YẾU TỪ CHƯƠNG X ĐẾN CHƯƠNG XVI LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ KINH TẾ)
http://vietlaw.gov.vn/LAWNET/docView.do?docid=18356&type=html&searchType=fulltex...
14/06/2005 bộ luật dân sự 2005
30 LUẬT THƯƠNG MẠI 2005
http://www.vietlaw.gov.vn/LAWNET/docView.do?docid=18360&type=html&searchType=ful...
14/06/2005 dịch vụ cung ứng, hàng hóa, hiệp hội thương mại, hợp đồng mua bán, khuyến mại, luật thương mại 2005, mua bán hàng hóa, sở giao dịch hàng hóa, thanh toán, trung gian thương mại
Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera