Skip to main content

Các công ước chính về nhân quyền - Basic Treaties on HR

STT Tên ngắn Tên đầy đủ Ngày ban hànhsắp xếp biểu tượng Từ khóa Tình trạng của Việt Nam
21 TUYÊN BỐ SỬ DỤNG NHỮNG TIẾN BỘ CỦA KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀO MỤC ĐÍCH HÒA BÌNH VÀ VÌ LỢI ÍCH CỦA NHÂN LOẠI, 1995
Declaration on the Use of Scientific and Technological Progress in the Interests of Peace and for the Benefit of Mankind
10/11/1995 lợi ích nhân loại, mục đích hòa bình, tiến bộ khoa học kỹ thuật
22 TUYÊN BỐ VỀ XÓA BỎ BẠO LỰC VỚI PHỤ NỮ, 1993
Declaration on the Elimination of Violence against Women
20/12/1993 tuyên bố, xóa bỏ bạo lực với phụ nữ
23 NHỮNG QUY TẮC TIÊU CHUẨN VỀ BÌNH ĐẲNG CƠ HỘI CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT, 1993
Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities
20/12/1993 bình đẳng cơ hội, người khuyết tật, quy tắc tiêu chuẩn
24 CÁC NGUYÊN TẮC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỊA VỊ CỦA CÁC CƠ QUAN QUỐC GIA VỀ NHÂN QUYỀN, 1993
Principles relating to the Status of National Institutions (The Paris Principles)
20/12/1993 cơ quan quốc gia, nguyên tắc, nhân quyền
25 TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN CỦA NHỮNG NGƯỜI THUỘC CÁC NHÓM THIỂU SỐ VỀ DÂN TỘC, CHỦNG TỘC, TÔN GIÁO VÀ NGÔN NGỮ, 1992
Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities
18/12/1992 chủng tộc, dân tộc, ngôn ngữ, nhóm người thiểu số, tôn giáo, tuyên bố
26 CÁC NGUYÊN TẮC BẢO VỆ NGƯỜI MẮC BỆNH TÂM THẦN VÀ CẢI THIỆN VIỆC CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN, 1991
Principles for the protection of persons with mental illness and the improvement of mental health care
17/12/1991 cải thiện việc chăm sóc sức khỏe, người mắc bệnh tâm thần, nguyên tắc bảo vệ
27 NHỮNG NGUYÊN TẮC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ NGƯỜI CAO TUỔI, 1991
United Nations Principles for Older Persons
16/12/1991 Liên hợp quốc, người cao tuổi
28 ICRMW CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ BẢO VỆ QUYỀN CỦA TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI LAO ĐỘNG DI TRÚ VÀ CÁC THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH HỌ, 1990
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families
18/12/1990 người lao động di trú
29 NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG VIỆC ĐỐI XỬ VỚI TÙ NHÂN, 1990
Basic Principles for the Treatment of Prisoners
14/12/1990 nguyên tắc cơ bản, tù nhân, đại hội đồng LHQ, đối xử
30 CÁC QUY TẮC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ BẢO VỆ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN BỊ TƯỚC TỰ DO, 1990
United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty
14/12/1990 LHQ, người chưa thành niên, tước tự do
Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera