Skip to main content
STT Tên đầy đủ Tài liệu gốc
61 Công ước 147 - Công ước về vận chuyển hàng hóa trên biển(các tiêu chuẩn tối thiểu), 1976
62 Công ước 146 - Công ước về nghỉ phép có hưởng lương(thuyền vien), 1976
63 Công ước 145 - Công ước về tính liên tục của việc làm(cho thuyền viên), 1976
64 Công ước 144 - Công ước về sự tham khảo ý kiến ba bên nhằm xúc tiến việc thi hành các quy phạm quốc tế về lao động, 1976
65 Công ước 143 - Công ước về di trú trong những điều kiện bị lạm dụng và về xúc tiến bình đẳng cơ may và đối xử với nguowfi lao động di trú
66 Công ước 142 - Công ước về hướng nghiệp và đào tạo nghề trong việc phát triển nguồn nhân lực,1975
67 Công ước 141 - Công ước về các tổ chức của những người lao động nông thôn và vai trò của họ trong việc phát triển kinh tế và xã hội, 1975
68 Công ước 140 - Công ước về nghỉ việc để học tập có lương, 1974
69 Công ước 139 - Công ước về phòng ngừa và kiểm tra những nguy hiểm nghề nghiệp gây ra bởi các chất và tác nhân gây bệnh ung thư, 1974
70 Công ước 138 - Công ước về tuổi tối thiểu được đi làm việc, 1973
Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera