Skip to main content
STT Tên ngắn Tên đầy đủsắp xếp biểu tượng Ngày ban hành Từ khóa Tình trạng của Việt Nam
1 Chống tra tấn Công ước chống tra tấn
CAT
05/02/2015 Đã phê chuẩn, gia nhập
2 ICCPR CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ
International Covenant on Civil and Political Rights
16/12/1966 chính trị, Công ước dân sự, Gia nhập 24/9/1982 Đã phê chuẩn, gia nhập
3 CESCR CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ VĂN HOÁ
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,
16/12/1966 công ước, kinh tế, văn hóa, VN gia nhập 24/9/1982, xã hội Đã phê chuẩn, gia nhập
4 ICEFRD CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ XOÁ BỎ MỌI HÌNH THỨC PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC
International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination
21/12/1965 Gia nhập ngày 9/6/1981 Đã phê chuẩn, gia nhập
5 CÔNG ƯỚC VỀ CHỐNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ TRONG VIỆC LÀM VÀ NGHỀ NGHIỆP, 1958
Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111)
04/06/1958 công ước, nghề nghiệp, phân biệt đối xử, việc làm, Việt Nam gia nhập ngày 7/10/1997 Đã phê chuẩn, gia nhập
6 CÔNG ƯỚC 01 CÔNG ƯỚC VỀ NGĂN NGỪA VÀ TRỪNG TRỊ TỘI DIỆT CHỦNG
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
09/12/1948 Việt Nam gia nhập ngày 9/6/1981 Đã phê chuẩn, gia nhập
7 CRPD CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
13/12/2006 ký ngày 22/10/2007, người khuyết tật Đã ký, chưa phê chuẩn
8 CRC CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN TRẺ EM
Convention on the Rights of the Child
20/11/1989 ký 1/1990, phê chuẩn 20/2/1991, Quyền trẻ em Đã phê chuẩn, gia nhập
9 CÔNG ƯỚC VỀ TRẢ CÔNG BÌNH ĐẲNG GIỮA LAO ĐỘNG NAM VÀ LAO ĐỘNG NỮ CHO NHỮNG CÔNG VIỆC CÓ GIÁ TRỊ NGANG NHAU, 1951
Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100)
07/10/1997 trả công bình đẳng, Việt Nam gia nhập ngày 7/10/1997 Đã phê chuẩn, gia nhập
10 CÔNG ƯỚC VỀ TUỔI LAO ĐỘNG TỐI THIỂU, 1973
Minimum Age Convention, 1973 (No. 138)
26/07/1973 công ước 1973, tối thiểu, Việt Nam gia nhập ngày 24/6/2003, độ tuổi lao động Đã phê chuẩn, gia nhập
Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera