Skip to main content

Các công ước chính về nhân quyền - Basic Treaties on HR

STT Tên ngắn Tên đầy đủsắp xếp biểu tượng Ngày ban hành Từ khóa Tình trạng của Việt Nam
81 TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC CÁ NHÂN, CÁC NHÓM VÀ CÁC TỔ CHỨC TRONG XÃ HỘI TRONG VIỆC THÚC ĐẨY VÀ BẢO VỆ CÁC QUYỀN CON NGƯỜI VÀ NHỮNG TỰ DO CƠ BẢN ĐÃ ĐƯỢC THỪA NHẬN RỘNG RÃI, 1998
Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms
09/12/1998 quyền con người
82 TUYÊN BỐ VỀ TRAO TRẢ ĐỘC LẬP CHO CÁC NƯỚC VÀ CÁC DÂN TỘC THUỘC ĐỊA, 1960
Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples
01/04/1960 tuyên bố trao trả độc lập
83 TUYÊN BỐ VỀ XÓA BỎ BẠO LỰC VỚI PHỤ NỮ, 1993
Declaration on the Elimination of Violence against Women
20/12/1993 tuyên bố, xóa bỏ bạo lực với phụ nữ
84 TUYÊN BỐ XÓA BỎ MỌI HÌNH THỨC KHÔNG KHOAN DUNG VÀ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ DỰA TRÊN CƠ SỞ TÔN GIÁO HAY TÍN NGƯỠNG, 1981
Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief
25/11/1981 phân biệt đối xử, tín ngưỡng, tôn giáo, tuyên bố
85 TUYÊN NGÔN THẾ GIỚI VỀ ĐA DẠNG VĂN HÓA, 2001
Universal Declaration on Cultural Diversity
02/11/2011 tuyên ngôn thế giới, đa dạng văn hóa
86 TUYÊN NGÔN VỀ BẢO VỆ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI KHỎI SỰ CƯỠNG BỨC MẤT TÍCH, 1982
Declaration on the Protection of all Persons from Enforced Disappearance
18/12/1982
87 TUYÊN NGÔN VỀ CÁC NGUYÊN TẮC CÔNG LÝ CƠ BẢN CHO CÁC NẠN NHÂN CỦA TỘI PHẠM VÀ LẠM DỤNG QUYỀN LỰC, 1985
Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power
29/11/1985 lạm dụng quyền lực, nạn nhân, nguyên tắc công lý cơ bản, tội phạm, tuyên ngôn
88 TUYÊN NGÔN VỀ QUYỀN CỦA CÁC DÂN TỘC BẢN ĐỊA, 2007
Declaration on the rights of indigenous peoples
13/09/2007 dân tộc bản địa, tuyên ngôn
Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera