Skip to main content

Các công ước chính về nhân quyền - Basic Treaties on HR

STT Tên ngắn Tên đầy đủsắp xếp biểu tượng Ngày ban hành Từ khóa Tình trạng của Việt Nam
71 CÔNG ƯỚC BỔ SUNG VỀ XÓA BỎ CHẾ ĐỘ NÔ LỆ, BUÔN BÁN NÔ LỆ, CÁC THỂ CHẾ VÀ TẬP TỤC KHÁC TƯƠNG TỰ CHẾ ĐỘ NÔ LỆ
Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slavery Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery
30/04/1956 buôn bán nô lệ, chế độ nô lệ
72 CÁC QUY TẮC TIÊU CHUẨN TỐI THIỂU VỀ ĐỐI XỬ VỚI TÙ NHÂN, 1955
Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners
LHQ, ngăn ngừa tội phạm, người phạm tội, quy tắc chuẩn, tù nhân
73 CÁC QUY TẮC TIÊU CHUẨN TỐI THIỂU CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP ĐỐI VỚI NGƯỜI VỊ THÀNH NIÊN, 1985 (CÁC QUY TẮC BẮC KINH)
United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")
29/11/1985 hoạt động tư pháp, người chưa thành niên, quy tắc Bắc Kinh
74 CÁC QUY TẮC HÀNH ĐỘNG CỦA CÁN BỘ THI HÀNH PHÁP LUẬT, 1979
Code of Conduct for Law Enforcement Officials
17/12/1979 cán bộ thi hành pháp luật, quy tắc hành động
75 CÁC QUY TẮC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ BẢO VỆ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN BỊ TƯỚC TỰ DO, 1990
United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty
14/12/1990 LHQ, người chưa thành niên, tước tự do
76 CÁC QUY TẮC CHUẨN, TỐI THIỂU CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ NHỮNG BIỆN PHÁP KHÔNG GIAM GIỮ (CÁC QUY TẮC TOKYO), 1990
United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules)
14/12/1990 biện pháp không giam giữ
77 CÁC NGUYÊN TẮC VỀ ĐIỀU TRA VÀ LƯU TRỮ HIỆU QUẢ TƯ LIỆU VỀ TRA TẤN HOẶC ĐỐI XỬ, TRỪNG PHẠT TÀN ÁC, VÔ NHÂN ĐẠO HAY HẠ NHỤC, 2000
Principles on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
04/12/2000 lưu trữ tư liệu, nguyên tắc điều tra
78 CÁC NGUYÊN TẮC VỀ ĐẠO ĐỨC Y HỌC LIÊN QUAN ĐẾN VAI TRÒ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ, ĐẶC BIỆT LÀ THẦY THUỐC, TRONG VIỆC BẢO VỆ TÙ NHÂN VÀ NHỮNG NGƯỜI BỊ GIAM GIỮ CHỐNG LẠI SỰ TRA TẤN HAY ĐỐI XỬ, TRỪNG PHẠT TÀN ÁC, VÔ NHÂN ĐẠO HOẶC HẠ NHỤC, 1982
Principles of Medical Ethics relevant to the Role of Health Personnel, particularly Physicians, in the Protection of Prisoners and Detainees against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
18/12/1982 bảo vệ tù nhân, thầy thuốc, đạo đức y học
79 CÁC NGUYÊN TẮC VÀ HƯỚNG DẪN CƠ BẢN VỀ QUYỀN ĐƯỢC KHÔI PHỤC VÀ BỒI THƯỜNG CỦA CÁC NẠN NHÂN CỦA NHỮNG VI PHẠM LUẬT NHÂN QUYỀN VÀ LUẬT NHÂN ĐẠO QUỐC TẾ, 2006
Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law
21/03/2006 bồi thường, luật nhân đạo quốc tế, quyền được khôi phục, vi phạm luật nhân quyền
80 CÁC NGUYÊN TẮC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỊA VỊ CỦA CÁC CƠ QUAN QUỐC GIA VỀ NHÂN QUYỀN, 1993
Principles relating to the Status of National Institutions (The Paris Principles)
20/12/1993 cơ quan quốc gia, nguyên tắc, nhân quyền
Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera