Skip to main content

Các công ước chính về nhân quyền - Basic Treaties on HR

STT Tên ngắn Tên đầy đủsắp xếp biểu tượng Ngày ban hành Từ khóa Tình trạng của Việt Nam
61 NHỮNG BẢO ĐẢM NHẰM BẢO VỆ QUYỀN CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐANG PHẢI ĐỐI MẶT VỚI ÁN TỬ HÌNH, 1984
Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty
25/05/1984 án tử hình, đối mặt
62 NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG VIỆC ĐỐI XỬ VỚI TÙ NHÂN, 1990
Basic Principles for the Treatment of Prisoners
14/12/1990 nguyên tắc cơ bản, tù nhân, đại hội đồng LHQ, đối xử
63 NHỮNG NGUYÊN TẮC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ NGƯỜI CAO TUỔI, 1991
United Nations Principles for Older Persons
16/12/1991 Liên hợp quốc, người cao tuổi
64 NHỮNG NGUYÊN TẮC VỀ NGĂN CHẶN VÀ ĐIỀU TRA HIỆU QUẢ MỌI TRƯỜNG HỢP THI HÀNH TỬ HÌNH KHÔNG QUA XÉT XỬ, TÙY TIỆN VÀ TRÁI PHÁP LUẬT, 1989
Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions
24/05/1989 không qua xét xử, thi hành tử hình, trái pháp luật, tùy tiện
65 NHỮNG QUY TẮC TIÊU CHUẨN VỀ BÌNH ĐẲNG CƠ HỘI CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT, 1993
Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities
20/12/1993 bình đẳng cơ hội, người khuyết tật, quy tắc tiêu chuẩn
66 TẬP HỢP CÁC NGUYÊN TẮC VỀ BẢO VỆ TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI BỊ GIAM HAY BỊ CẦM TÙ DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, 1988
Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment
09/12/1988 cầm tù, nguyên tắc bảo vệ, những người bị giam
67 TUYÊN BỐ CAM KẾT VỀ HIV/AIDS, 2001 "KHỦNG HOẢNG TOÀN CẦU – HÀNH ĐỘNG TOÀN CẦU"
Declaration of Commitment on HIV/AIDS
27/06/2001 hành động toàn cầu, khủng hoảng toàn cầu, tuyên bố cam kết HIV/AIDS
68 TUYÊN BỐ SỬ DỤNG NHỮNG TIẾN BỘ CỦA KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀO MỤC ĐÍCH HÒA BÌNH VÀ VÌ LỢI ÍCH CỦA NHÂN LOẠI, 1995
Declaration on the Use of Scientific and Technological Progress in the Interests of Peace and for the Benefit of Mankind
10/11/1995 lợi ích nhân loại, mục đích hòa bình, tiến bộ khoa học kỹ thuật
69 TUYÊN BỐ TOÀN CẦU VỀ GEN NGƯỜI VÀ CÁC QUYỀN CON NGƯỜI, 1997
Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights
11/11/1997 gen người, quyền con người
70 TUYÊN BỐ TOÀN THẾ GIỚI VỀ XÓA BỎ NẠN ĐÓI VÀ NẠN SUY DINH DƯỠNG, 1974
Universal Declaration on the Eradication of Hunger and Malnutrition
16/11/1974
Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera