Skip to main content

Các công ước chính về nhân quyền - Basic Treaties on HR

STT Tên ngắn Tên đầy đủsắp xếp biểu tượng Ngày ban hành Từ khóa Tình trạng của Việt Nam
41 KHUYẾN NGHỊ VỀ ĐỒNG Ý KẾT HÔN, ĐỘ TUỔI KẾT HÔN TỐI THIỂU VÀ VIỆC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN, 1965
Recommendation on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages
01/11/1965 khuyến nghị đồng ý kết hôn, độ tuổi kết hôn tối thiểu
42 HỘI NGHỊ THẾ GIỚI CHỐNG CHỦ NGHĨA PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC, PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỀ CHỦNG TỘC, TƯ TƯỞNG BÀI NGOẠI VÀ BẤT KHOAN DUNG LIÊN QUAN
World Conference against Racism, 2001 (Durban Declaration and Programme of Action)
bất khoan dung, hội nghị thế giới, phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử, tư tưởng bài ngoại
43 HANOI DECLARATION ON EMPLOYMENT AND SOCIAL PROTECTION - A KEY TO SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH
HANOI DECLARATION ON EMPLOYMENT AND SOCIAL PROTECTION - A KEY TO SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH
26/10/2012 Đã phê chuẩn, gia nhập
44 CEDAW CÔNG ƯỚC VỀ XÓA BỎ MỌI HÌNH THỨC PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ CHỐNG LẠI PHỤ NỮ, 1979
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
18/12/1979 công ước, ký ngày 27/11/1981, phân biệt đối xử, phê chuẩn 2/1982, phụ nữ Đã phê chuẩn, gia nhập
45 CÔNG ƯỚC VỀ XÓA BỎ LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC
Abolition of Forced Labor Convention, 1957 (No.105)
25/06/1957 lao động cưỡng bức, xóa bỏ
46 CÔNG ƯỚC VỀ VỊ THẾ CỦA NGƯỜI TỊ NẠN
Convention relating to the Status of Refugees
28/07/1951 người tị nạn
47 CÔNG ƯỚC VỀ VỊ THẾ CỦA NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH
Convention relating to the Status of Stateless Persons, 1954
28/09/1954 người không quốc tịch
48 CÔNG ƯỚC VỀ TUỔI LAO ĐỘNG TỐI THIỂU, 1973
Minimum Age Convention, 1973 (No. 138)
26/07/1973 công ước 1973, tối thiểu, Việt Nam gia nhập ngày 24/6/2003, độ tuổi lao động Đã phê chuẩn, gia nhập
49 CÔNG ƯỚC VỀ TRẤN ÁP VIỆC BUÔN BÁN NGƯỜI VÀ BÓC LỘT MẠI DÂM NGƯỜI
Convention for Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others, 1949
02/12/1949 bóc lột mại dâm người khác, buôn bán người, trấn áp
50 CÔNG ƯỚC VỀ TRẢ CÔNG BÌNH ĐẲNG GIỮA LAO ĐỘNG NAM VÀ LAO ĐỘNG NỮ CHO NHỮNG CÔNG VIỆC CÓ GIÁ TRỊ NGANG NHAU, 1951
Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100)
07/10/1997 trả công bình đẳng, Việt Nam gia nhập ngày 7/10/1997 Đã phê chuẩn, gia nhập
Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera