Skip to main content

Các công ước chính về nhân quyền - Basic Treaties on HR

STT Tên ngắn Tên đầy đủsắp xếp biểu tượng Ngày ban hành Từ khóa Tình trạng của Việt Nam
41 CÔNG ƯỚC VỀ TUỔI LAO ĐỘNG TỐI THIỂU, 1973
Minimum Age Convention, 1973 (No. 138)
26/07/1973 công ước 1973, tối thiểu, Việt Nam gia nhập ngày 24/6/2003, độ tuổi lao động Đã phê chuẩn, gia nhập
42 CÔNG ƯỚC VỀ VỊ THẾ CỦA NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH
Convention relating to the Status of Stateless Persons, 1954
28/09/1954 người không quốc tịch
43 CÔNG ƯỚC VỀ VỊ THẾ CỦA NGƯỜI TỊ NẠN
Convention relating to the Status of Refugees
28/07/1951 người tị nạn
44 CÔNG ƯỚC VỀ XÓA BỎ LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC
Abolition of Forced Labor Convention, 1957 (No.105)
25/06/1957 lao động cưỡng bức, xóa bỏ
45 CEDAW CÔNG ƯỚC VỀ XÓA BỎ MỌI HÌNH THỨC PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ CHỐNG LẠI PHỤ NỮ, 1979
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
18/12/1979 công ước, ký ngày 27/11/1981, phân biệt đối xử, phê chuẩn 2/1982, phụ nữ Đã phê chuẩn, gia nhập
46 HANOI DECLARATION ON EMPLOYMENT AND SOCIAL PROTECTION - A KEY TO SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH
HANOI DECLARATION ON EMPLOYMENT AND SOCIAL PROTECTION - A KEY TO SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH
26/10/2012 Đã phê chuẩn, gia nhập
47 HỘI NGHỊ THẾ GIỚI CHỐNG CHỦ NGHĨA PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC, PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỀ CHỦNG TỘC, TƯ TƯỞNG BÀI NGOẠI VÀ BẤT KHOAN DUNG LIÊN QUAN
World Conference against Racism, 2001 (Durban Declaration and Programme of Action)
bất khoan dung, hội nghị thế giới, phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử, tư tưởng bài ngoại
48 KHUYẾN NGHỊ VỀ ĐỒNG Ý KẾT HÔN, ĐỘ TUỔI KẾT HÔN TỐI THIỂU VÀ VIỆC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN, 1965
Recommendation on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages
01/11/1965 khuyến nghị đồng ý kết hôn, độ tuổi kết hôn tối thiểu
49 NGHỊ QUYẾT 1803 (XVII) NGÀY 14/12/1962 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN HỢP QUỐC VỀ “CHỦ QUYỀN VĨNH VIỄN ĐỐI VỚI TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN"
General Assembly resolution 1803 (XVII) of 14 December 1962, "Permanent sovereignty over natural resources"
14/12/1962 chủ quyền vĩnh viễn, tài nguyên thiên nhiên
50 OP-CEDAW NGHỊ ĐỊNH THƯ BỔ SUNG CỦA CÔNG ƯỚC VỀ XÓA BỎ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỚI PHỤ NỮ, 1999
Optional Protocol to the Convention on the Elimination of Discrimination against Women
06/10/1999 phân biệt đối xử, phụ nữ
Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera