Skip to main content

Các công ước chính về nhân quyền - Basic Treaties on HR

STT Tên ngắn Tên đầy đủsắp xếp biểu tượng Ngày ban hành Từ khóa Tình trạng của Việt Nam
1 CÁC HƯỚNG DẪN CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ PHÒNG NGỪA PHẠM PHÁP Ở NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN (CÁC HƯỚNG DẪN RI-ÁT), 1990
United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)
14/12/1990 LHQ, người chưa thành niên, phòng ngừa phạm pháp
2 CÁC HƯỚNG DẪN LÀM VIỆC VỚI TRẺ EM TRONG HỆ THỐNG TƯ PHÁP HÌNH SỰ, 1997
Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System
21/07/1997
3 CÁC HƯỚNG DẪN QUỐC TẾ VỀ HIV/AIDS VÀ QUYỀN CON NGƯỜI, 1996
The International Guidelines on HIV/AIDS and Human Rights
25/09/2006 HIV/AIDS, hướng dẫn quốc tế 1996, quyền con người
4 CÁC HƯỚNG DẪN VỀ VAI TRÒ CỦA CÔNG TỐ VIÊN, 1990
Guidelines on the Role of Prosecutors
07/09/1990 công tố viên
5 CÁC NGUYÊN TẮC BẢO VỆ NGƯỜI MẮC BỆNH TÂM THẦN VÀ CẢI THIỆN VIỆC CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN, 1991
Principles for the protection of persons with mental illness and the improvement of mental health care
17/12/1991 cải thiện việc chăm sóc sức khỏe, người mắc bệnh tâm thần, nguyên tắc bảo vệ
6 CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ SỬ DỤNG VŨ LỰC VÀ SÚNG CỦA CÁN BỘ THI HÀNH PHÁP LUẬT, 1990
Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials
07/09/1990 cán bộ thi hành pháp luật, sử dụng vũ lực
7 CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ TÍNH ĐỘC LẬP CỦA TÒA ÁN, 1985
Basic Principles on the Independence of the Judiciary
06/09/1985 nguyên tắc cơ bản, tính độc lập của tòa án
8 CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ VAI TRÒ CỦA LUẬT SƯ, 1990
Basic Principles on the Role of Lawyers
07/09/1990 nguyên tắc cơ bản, vai trò của luật sư
9 CÁC NGUYÊN TẮC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỊA VỊ CỦA CÁC CƠ QUAN QUỐC GIA VỀ NHÂN QUYỀN, 1993
Principles relating to the Status of National Institutions (The Paris Principles)
20/12/1993 cơ quan quốc gia, nguyên tắc, nhân quyền
10 CÁC NGUYÊN TẮC VÀ HƯỚNG DẪN CƠ BẢN VỀ QUYỀN ĐƯỢC KHÔI PHỤC VÀ BỒI THƯỜNG CỦA CÁC NẠN NHÂN CỦA NHỮNG VI PHẠM LUẬT NHÂN QUYỀN VÀ LUẬT NHÂN ĐẠO QUỐC TẾ, 2006
Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law
21/03/2006 bồi thường, luật nhân đạo quốc tế, quyền được khôi phục, vi phạm luật nhân quyền
Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera