Skip to main content

Các công ước chính về nhân quyền - Basic Treaties on HR

STT Tên ngắnsắp xếp biểu tượng Tên đầy đủ Ngày ban hành Từ khóa Tình trạng của Việt Nam
81 ICEFRD CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ XOÁ BỎ MỌI HÌNH THỨC PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC
International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination
21/12/1965 Gia nhập ngày 9/6/1981 Đã phê chuẩn, gia nhập
82 ICRMW CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ BẢO VỆ QUYỀN CỦA TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI LAO ĐỘNG DI TRÚ VÀ CÁC THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH HỌ, 1990
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families
18/12/1990 người lao động di trú
83 OP-CAT NGHỊ ĐỊNH THƯ KHÔNG BẮT BUỘC BỔ SUNG CÔNG ƯỚC TRA TẤN HOẶC CÁC HÌNH THỨC ĐỐI XỬ HAY TRỪNG PHẠT TÀN ÁC, VÔ NHÂN ĐẠO HAY HẠ NHỤC, 2002
Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
18/12/2002 hạ nhục, tra tấn, vô nhân đạo, đối xử tàn ác
84 OP-CEDAW NGHỊ ĐỊNH THƯ BỔ SUNG CỦA CÔNG ƯỚC VỀ XÓA BỎ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỚI PHỤ NỮ, 1999
Optional Protocol to the Convention on the Elimination of Discrimination against Women
06/10/1999 phân biệt đối xử, phụ nữ
85 OP-CRC-AC NGHỊ ĐỊNH THƯ KHÔNG BẮT BUỘC BỔ SUNG CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN TRẺ EM, VỀ VIỆC LÔI CUỐN TRẺ EM THAM GIA XUNG ĐỘT VŨ TRANG, 2000
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict
25/05/2000 Lôi cuốn trẻ em, Việt Nam phê chuẩn ngày 20/12/2001, xung đột vũ trang Đã phê chuẩn, gia nhập
86 OP-CRC-SC NGHỊ ĐỊNH THƯ KHÔNG BẮT BUỘC BỔ SUNG CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN TRẺ EM VỀ VIỆC BUÔN BÁN TRẺ EM, MẠI DÂM TRẺ EM VÀ VĂN HÓA PHẨM KHIÊU DÂM TRẺ EM, 2000
Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography
25/05/2000 mại dâm trẻ em, Quyền trẻ em, văn hóa phẩm khiêu dâm, Việt Nam phê chuẩn ngày 20/12/2001 Đã phê chuẩn, gia nhập
87 OP-CRPD NGHỊ ĐỊNH THƯ KHÔNG BẮT BUỘC CỦA CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities
quyền của người khuyết tật
88 Optional Protocol II NGHỊ ĐỊNH THƯ KHÔNG BẮT BUỘC THỨ HAI CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ VỀ VIỆC BÃI BỎ HÌNH PHẠT TỬ HÌNH
Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty
15/12/1989
Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera