Skip to main content

Các công ước chính về nhân quyền - Basic Treaties on HR

STT Tên ngắnsắp xếp biểu tượng Tên đầy đủ Ngày ban hành Từ khóa Tình trạng của Việt Nam
41 CÁC QUY TẮC CHUẨN, TỐI THIỂU CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ NHỮNG BIỆN PHÁP KHÔNG GIAM GIỮ (CÁC QUY TẮC TOKYO), 1990
United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules)
14/12/1990 biện pháp không giam giữ
42 CÁC QUY TẮC TIÊU CHUẨN TỐI THIỂU CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP ĐỐI VỚI NGƯỜI VỊ THÀNH NIÊN, 1985 (CÁC QUY TẮC BẮC KINH)
United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")
29/11/1985 hoạt động tư pháp, người chưa thành niên, quy tắc Bắc Kinh
43 CÁC HƯỚNG DẪN LÀM VIỆC VỚI TRẺ EM TRONG HỆ THỐNG TƯ PHÁP HÌNH SỰ, 1997
Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System
21/07/1997
44 CÁC HƯỚNG DẪN CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ PHÒNG NGỪA PHẠM PHÁP Ở NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN (CÁC HƯỚNG DẪN RI-ÁT), 1990
United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)
14/12/1990 LHQ, người chưa thành niên, phòng ngừa phạm pháp
45 TUYÊN NGÔN VỀ CÁC NGUYÊN TẮC CÔNG LÝ CƠ BẢN CHO CÁC NẠN NHÂN CỦA TỘI PHẠM VÀ LẠM DỤNG QUYỀN LỰC, 1985
Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power
29/11/1985 lạm dụng quyền lực, nạn nhân, nguyên tắc công lý cơ bản, tội phạm, tuyên ngôn
46 CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ TÍNH ĐỘC LẬP CỦA TÒA ÁN, 1985
Basic Principles on the Independence of the Judiciary
06/09/1985 nguyên tắc cơ bản, tính độc lập của tòa án
47 CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ VAI TRÒ CỦA LUẬT SƯ, 1990
Basic Principles on the Role of Lawyers
07/09/1990 nguyên tắc cơ bản, vai trò của luật sư
48 CÁC HƯỚNG DẪN VỀ VAI TRÒ CỦA CÔNG TỐ VIÊN, 1990
Guidelines on the Role of Prosecutors
07/09/1990 công tố viên
49 NHỮNG NGUYÊN TẮC VỀ NGĂN CHẶN VÀ ĐIỀU TRA HIỆU QUẢ MỌI TRƯỜNG HỢP THI HÀNH TỬ HÌNH KHÔNG QUA XÉT XỬ, TÙY TIỆN VÀ TRÁI PHÁP LUẬT, 1989
Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions
24/05/1989 không qua xét xử, thi hành tử hình, trái pháp luật, tùy tiện
50 TUYÊN NGÔN VỀ BẢO VỆ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI KHỎI SỰ CƯỠNG BỨC MẤT TÍCH, 1982
Declaration on the Protection of all Persons from Enforced Disappearance
18/12/1982
Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera