Skip to main content

Các công ước chính về nhân quyền - Basic Treaties on HR

STT Tên ngắnsắp xếp biểu tượng Tên đầy đủ Ngày ban hành Từ khóa Tình trạng của Việt Nam
21 TUYÊN BỐ TOÀN CẦU VỀ GEN NGƯỜI VÀ CÁC QUYỀN CON NGƯỜI, 1997
Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights
11/11/1997 gen người, quyền con người
22 TUYÊN NGÔN THẾ GIỚI VỀ ĐA DẠNG VĂN HÓA, 2001
Universal Declaration on Cultural Diversity
02/11/2011 tuyên ngôn thế giới, đa dạng văn hóa
23 CÔNG ƯỚC VỀ KẾT HÔN TỰ NGUYỆN, TUỔI KẾT HÔN TỐI THIỂU VÀ VIỆC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN, 1962
Convention on Consent to Marriage, Minmum Age for Marriage and Registration of Marriages
07/11/1962 kết hôn tự nguyện, tuổi kết hôn tối thiểu, đăng ký kết hôn
24 KHUYẾN NGHỊ VỀ ĐỒNG Ý KẾT HÔN, ĐỘ TUỔI KẾT HÔN TỐI THIỂU VÀ VIỆC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN, 1965
Recommendation on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages
01/11/1965 khuyến nghị đồng ý kết hôn, độ tuổi kết hôn tối thiểu
25 TUYÊN BỐ CAM KẾT VỀ HIV/AIDS, 2001 "KHỦNG HOẢNG TOÀN CẦU – HÀNH ĐỘNG TOÀN CẦU"
Declaration of Commitment on HIV/AIDS
27/06/2001 hành động toàn cầu, khủng hoảng toàn cầu, tuyên bố cam kết HIV/AIDS
26 CÁC HƯỚNG DẪN QUỐC TẾ VỀ HIV/AIDS VÀ QUYỀN CON NGƯỜI, 1996
The International Guidelines on HIV/AIDS and Human Rights
25/09/2006 HIV/AIDS, hướng dẫn quốc tế 1996, quyền con người
27 NHỮNG NGUYÊN TẮC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ NGƯỜI CAO TUỔI, 1991
United Nations Principles for Older Persons
16/12/1991 Liên hợp quốc, người cao tuổi
28 CÔNG ƯỚC VỀ CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM, 1964
Employment Policy Convention, 1964 (No. 122)
09/07/1964 chính sách việc làm
29 CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN TỰ DO LẬP HỘI VÀ BẢO VỆ QUYỀN LẬP HỘI, 1948
Freedom of Association and Protection of the Right to Organize Convention, 1948 (No. 87)
09/07/1948 bảo vệ quyền lập hội, quyền tự do lập hội
30 CÔNG ƯỚC VỀ QUYỀN TỔ CHỨC VÀ ĐÀM PHÁN TẬP THỂ, 1949
Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98)
01/07/1949 quyền tổ chức, đàm phán tập thể
Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera