Skip to main content

Các công ước chính về nhân quyền - Basic Treaties on HR

STT Tên ngắnsắp xếp biểu tượng Tên đầy đủ Ngày ban hành Từ khóa Tình trạng của Việt Nam
11 NGHỊ ĐỊNH THƯ VỀ VỊ THẾ CỦA NGƯỜI TỊ NẠN
Protocol relating to the Status of Refugees, 1966
16/12/1966 người tị nạn, vị thế
12 TUYÊN BỐ VỀ TRAO TRẢ ĐỘC LẬP CHO CÁC NƯỚC VÀ CÁC DÂN TỘC THUỘC ĐỊA, 1960
Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples
01/04/1960 tuyên bố trao trả độc lập
13 NGHỊ QUYẾT 1803 (XVII) NGÀY 14/12/1962 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN HỢP QUỐC VỀ “CHỦ QUYỀN VĨNH VIỄN ĐỐI VỚI TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN"
General Assembly resolution 1803 (XVII) of 14 December 1962, "Permanent sovereignty over natural resources"
14/12/1962 chủ quyền vĩnh viễn, tài nguyên thiên nhiên
14 CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ CHỐNG LẠI VIỆC TUYỂN MỘ, SỬ DỤNG, TÀI TRỢ VÀ ĐÀO TẠO LÍNH ĐÁNH THUÊ, 1989
International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries
04/12/1989 sử dụng, tài trợ, tuyển mộ, đào tạo lính đánh thuê
15 TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN CỦA NHỮNG NGƯỜI KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG DÂN NƯỚC MÀ HỌ ĐANG SINH SỐNG, 1985
Declaration on the Human Rights of Individuals Who are not Nationals of the Country in which They Live
13/12/1985 quyền công dân, đại hội đồng LHQ
16 TUYÊN BỐ VỀ PHÁT TRIỂN VÀ TIẾN BỘ XÃ HỘI, 1969
Declaration on Social Progress and Development
11/12/1969 phát triển, tiến bộ xã hội
17 TUYÊN BỐ TOÀN THẾ GIỚI VỀ XÓA BỎ NẠN ĐÓI VÀ NẠN SUY DINH DƯỠNG, 1974
Universal Declaration on the Eradication of Hunger and Malnutrition
16/11/1974
18 TUYÊN BỐ SỬ DỤNG NHỮNG TIẾN BỘ CỦA KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀO MỤC ĐÍCH HÒA BÌNH VÀ VÌ LỢI ÍCH CỦA NHÂN LOẠI, 1995
Declaration on the Use of Scientific and Technological Progress in the Interests of Peace and for the Benefit of Mankind
10/11/1995 lợi ích nhân loại, mục đích hòa bình, tiến bộ khoa học kỹ thuật
19 TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN CỦA CÁC DÂN TỘC ĐƯỢC SỐNG TRONG HÒA BÌNH, 1984
Declaration on the Right of Peoples to Peace
02/11/1984 hòa bình, đại hội đồng LHQ
20 TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN PHÁT TRIỂN, 1986
Declaration on the Right to Development
04/12/1986 quyền phát triển, đại hội đồng LHQ
Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera