Skip to main content

Các công ước chính về nhân quyền - Basic Treaties on HR

STT Tên ngắnsắp xếp biểu tượng Tên đầy đủ Ngày ban hành Từ khóa Tình trạng của Việt Nam
1 NGHỊ ĐỊNH THƯ VỀ CHỐNG ĐƯA NGƯỜI DI CƯ TRÁI PHÉP BẰNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG BIỂN VÀ ĐƯỜNG KHÔNG, BỔ SUNG CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ CHỐNG TỘI PHẠM CÓ TỔ CHỨC XUYÊN QUỐC GIA
Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime
15/11/2000 di cư trái phép, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, đường biển, đường bộ, đường không
2 CÔNG ƯỚC VỀ NÔ LỆ
Slavery Convention
25/09/1926 nô lệ
3 NGHỊ ĐỊNH THƯ SỬA ĐỔI CÔNG ƯỚC VỀ NÔ LỆ 1926
Protocol amending the Slavery Convention signed at Geneve on 25 September 1926
23/10/1953 nô lệ, sửa đổi
4 CÔNG ƯỚC BỔ SUNG VỀ XÓA BỎ CHẾ ĐỘ NÔ LỆ, BUÔN BÁN NÔ LỆ, CÁC THỂ CHẾ VÀ TẬP TỤC KHÁC TƯƠNG TỰ CHẾ ĐỘ NÔ LỆ
Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slavery Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery
30/04/1956 buôn bán nô lệ, chế độ nô lệ
5 CÔNG ƯỚC VỀ LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC
Forced Labour Convention, 1930 (No.29)
28/06/1930 lao động cưỡng bức
6 CÔNG ƯỚC VỀ XÓA BỎ LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC
Abolition of Forced Labor Convention, 1957 (No.105)
25/06/1957 lao động cưỡng bức, xóa bỏ
7 CÔNG ƯỚC VỀ TRẤN ÁP VIỆC BUÔN BÁN NGƯỜI VÀ BÓC LỘT MẠI DÂM NGƯỜI
Convention for Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others, 1949
02/12/1949 bóc lột mại dâm người khác, buôn bán người, trấn áp
8 NGHỊ ĐỊNH THƯ VỀ VIỆC NGĂN NGỪA, PHÒNG CHỐNG VÀ TRỪNG TRỊ VIỆC BUÔN BÁN NGƯỜI, ĐẶC BIỆT LÀ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM, BỔ SUNG CÔNG ƯỚC VỀ CHỐNG TỘI PHẠM CÓ TỔ CHỨC XUYÊN QUỐC GIA CỦA LIÊN HỢP QUỐC
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000
15/11/2000 buôn bán người, phụ nữ, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, trẻ em
9 CÔNG ƯỚC VỀ VỊ THẾ CỦA NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH
Convention relating to the Status of Stateless Persons, 1954
28/09/1954 người không quốc tịch
10 CÔNG ƯỚC VỀ VỊ THẾ CỦA NGƯỜI TỊ NẠN
Convention relating to the Status of Refugees
28/07/1951 người tị nạn
Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera