Skip to main content

Các công ước chính về nhân quyền - Basic Treaties on HR

STT Tên ngắn Tên đầy đủ Ngày ban hànhsắp xếp biểu tượng Từ khóa Tình trạng của Việt Nam
21 CÔNG ƯỚC VỀ CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM, 1964
Employment Policy Convention, 1964 (No. 122)
09/07/1964 chính sách việc làm
22 KHUYẾN NGHỊ VỀ ĐỒNG Ý KẾT HÔN, ĐỘ TUỔI KẾT HÔN TỐI THIỂU VÀ VIỆC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN, 1965
Recommendation on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages
01/11/1965 khuyến nghị đồng ý kết hôn, độ tuổi kết hôn tối thiểu
23 ICEFRD CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ XOÁ BỎ MỌI HÌNH THỨC PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC
International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination
21/12/1965 Gia nhập ngày 9/6/1981 Đã phê chuẩn, gia nhập
24 CESCR CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ VĂN HOÁ
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,
16/12/1966 công ước, kinh tế, văn hóa, VN gia nhập 24/9/1982, xã hội Đã phê chuẩn, gia nhập
25 ICCPR CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ
International Covenant on Civil and Political Rights
16/12/1966 chính trị, Công ước dân sự, Gia nhập 24/9/1982 Đã phê chuẩn, gia nhập
26 NGHỊ ĐỊNH THƯ VỀ VỊ THẾ CỦA NGƯỜI TỊ NẠN
Protocol relating to the Status of Refugees, 1966
16/12/1966 người tị nạn, vị thế
27 TUYÊN BỐ VỀ PHÁT TRIỂN VÀ TIẾN BỘ XÃ HỘI, 1969
Declaration on Social Progress and Development
11/12/1969 phát triển, tiến bộ xã hội
28 TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN CỦA NHỮNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT VỀ TÂM THẦN, 1971
Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons
24/12/1971 người khuyết tật, tâm thần
29 CÔNG ƯỚC VỀ TUỔI LAO ĐỘNG TỐI THIỂU, 1973
Minimum Age Convention, 1973 (No. 138)
26/07/1973 công ước 1973, tối thiểu, Việt Nam gia nhập ngày 24/6/2003, độ tuổi lao động Đã phê chuẩn, gia nhập
30 TUYÊN BỐ TOÀN THẾ GIỚI VỀ XÓA BỎ NẠN ĐÓI VÀ NẠN SUY DINH DƯỠNG, 1974
Universal Declaration on the Eradication of Hunger and Malnutrition
16/11/1974
Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera