Skip to main content

Các công ước chính về nhân quyền - Basic Treaties on HR

STT Tên ngắn Tên đầy đủ Ngày ban hànhsắp xếp biểu tượng Từ khóa Tình trạng của Việt Nam
11 NGHỊ ĐỊNH THƯ SỬA ĐỔI CÔNG ƯỚC VỀ NÔ LỆ 1926
Protocol amending the Slavery Convention signed at Geneve on 25 September 1926
23/10/1953 nô lệ, sửa đổi
12 CÔNG ƯỚC VỀ VỊ THẾ CỦA NGƯỜI KHÔNG QUỐC TỊCH
Convention relating to the Status of Stateless Persons, 1954
28/09/1954 người không quốc tịch
13 CÔNG ƯỚC BỔ SUNG VỀ XÓA BỎ CHẾ ĐỘ NÔ LỆ, BUÔN BÁN NÔ LỆ, CÁC THỂ CHẾ VÀ TẬP TỤC KHÁC TƯƠNG TỰ CHẾ ĐỘ NÔ LỆ
Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slavery Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery
30/04/1956 buôn bán nô lệ, chế độ nô lệ
14 CÔNG ƯỚC VỀ XÓA BỎ LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC
Abolition of Forced Labor Convention, 1957 (No.105)
25/06/1957 lao động cưỡng bức, xóa bỏ
15 CÔNG ƯỚC VỀ CHỐNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ TRONG VIỆC LÀM VÀ NGHỀ NGHIỆP, 1958
Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111)
04/06/1958 công ước, nghề nghiệp, phân biệt đối xử, việc làm, Việt Nam gia nhập ngày 7/10/1997 Đã phê chuẩn, gia nhập
16 TUYÊN BỐ VỀ TRAO TRẢ ĐỘC LẬP CHO CÁC NƯỚC VÀ CÁC DÂN TỘC THUỘC ĐỊA, 1960
Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples
01/04/1960 tuyên bố trao trả độc lập
17 ICADE CÔNG ƯỚC VỀ CHỐNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ TRONG GIÁO DỤC
Convention against Discrimination in Education, 1960
14/12/1960
18 CÔNG ƯỚC VỀ KẾT HÔN TỰ NGUYỆN, TUỔI KẾT HÔN TỐI THIỂU VÀ VIỆC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN, 1962
Convention on Consent to Marriage, Minmum Age for Marriage and Registration of Marriages
07/11/1962 kết hôn tự nguyện, tuổi kết hôn tối thiểu, đăng ký kết hôn
19 NGHỊ ĐỊNH THƯ THIẾT LẬP MỘT ỦY BAN HÒA GIẢI CÓ TRÁCH NHIỆM TÌM KIẾM MỘT GIẢI PHÁP CHO NHỮNG TRANH CHẤP PHÁT SINH GIỮA CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN CÔNG ƯỚC VỀ CHỐNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ TRONG GIÁO DỤC
Protocol Instituting a Conciliation and Good Offices Commission to be responsible for seeking a settlement of any disputes which may arise between States Parties to the Convention against Discrimination in Education
10/12/1962 giáo dục, nghị định thư, phân biệt đối xử, quốc gia thành viên, tranh chấp phát sinh, ủy ban hòa giải
20 NGHỊ QUYẾT 1803 (XVII) NGÀY 14/12/1962 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN HỢP QUỐC VỀ “CHỦ QUYỀN VĨNH VIỄN ĐỐI VỚI TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN"
General Assembly resolution 1803 (XVII) of 14 December 1962, "Permanent sovereignty over natural resources"
14/12/1962 chủ quyền vĩnh viễn, tài nguyên thiên nhiên
Drupal theme by Adaptivethemes - Design by Kodamera